Om Kommuneplan 2020

Dette sendte jeg til Enhedslistens repræsentanter i BR og Københavnsbestyrelse i forbindelse med debatten om forslag til ny kommuneplan i 2019.

Til Enhedslisten København, BR. Gruppen og Københavnerbestyrelsen
Kære venner
I indledningen til forslaget om ny kommuneplan, står der:
Udvalgte målsætninger Københavns Kommune har som mål: → At skabe plads til 100.000 nye københavnere i 2031. → At sikre plads til byggeri af op til 60.000 boliger og 2,4 mio. m2 erhverv frem mod 2031. → At almene boliger udgør 20 % af boligerne i København og at 25 % af de nye boliger i byen er almene. → (Fra kommuneplanforslaget side 12: En social og mangfoldig by).
Disse målsætninger er stadig med i det forslag, der skal stemmes om, torsdag, d.30. januar 2020.
På et afdelingsmøde d.13.1 i Sydhavns afdelingen havde jeg en kort samtale med Mikkel Warming, som kunne fortælle at Enhedslisten ville stemme for dette, og det er baggrunden for dette skriv!
Jeg finder det fatalt, hvis vi gør det! I de udpluk, jeg har udtaget, og sat ind nedenfor, er der en masse smukke ord i vedtagne ændringsforslag, som alle oser af dårlig samvittighed overfor de allerede trufne beslutninger, om at bebygge nogle af de sidste større naturområder indenfor kommunegrænsen. Enhedslisten og Alternativet har ganske vist ikke stemt for disse ødelæggelser, men vil med et ja til ”målsætningerne” alligevel godtage disse bebyggelser og mange flere, der vil nødvendiggøre bebyggelser på ikke-bebyggede dele af kommunens jorde. Det er hykleri af værste skuffe at stå bag kommuneplanen og samtidig have vedtaget de ændringsforslag, som jeg vil fremhæve her (alle fra økonomiudvalgets behandling af kommuneplanforslaget, d.3.12.2019):
””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende den grønne dagsorden: ”København er en af verdens grønneste og mest bæredygtige byer, der er med til at sætte dagsordenen for, hvordan byer kan bidrage til at fremme den grønne dagsorden. Den grønne dagsorden sikrer en grøn og bæredygtig by i vækst og udvikling. Vi har en ambition om at styrke København som grøn foregangsby. Her gør vi allerede meget – og med en ambitiøs Kommuneplan 2019 samler vi grønne indsatser, og sætter rammerne for, hvad der skal til, for at fremtidens København sikrer bæredygtige løsninger og grønne byrum til glæde for Københavnerne, i takt med at byen udvikles.”” Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 24) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Bystyret med Frank Jensen som den ypperste fortaler, bliver ved med at sammensætte ”grøn” og ”bæredygtig”. Det kan godt være at byen er den fremmeste indenfor genbrug og forureningsbekæmpelse, klimatilpasning og andet godt i den sammenhæng, men det har ikke noget med natur at gøre og det er ikke det samme som at sikre:
(ÆF 47): ””At følgende tilføjes til den politiske hovedstruktur vedrørende faktaboks under den grønne dagsorden: ”Til de årlige budgetforhandlinger fremlægges en arealplan for grønne områder frem til 2050. Arealplanen skal indfri en vision om, at københavnere i alle bydele – både eksisterende og nye – skal have let adgang til grønne arealer, som er attraktive at bruge. Planen kommer med forslag til investeringer i de fire løsningsområder: Borgerrepræsentationen kan træffe beslutninger om at realisere areal-planens løsningsforslag ifm. dels planlægningen af byen (udlæg af arealer til nye grønne områder og forbindelseslinjer i kommuneplan og lokalplaner) og dels de årlige budgetforhandlinger (midler til grundkøb og anlæg af grønne områder samt afledt drift). Med arealplanen er der udpeget seks nye større grønne områder i byudviklingsområderne. Hertil er der udpeget otte nye forbindelser, som kan sikre flere borgere lettere adgang til grønne områder – både i ny og eksisterende by. Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har desuden, i dialog med lokaludvalgssekretariater, områdefornyelser og byrums- og parkforvaltere, indsamlet lokal viden om potentielle løsningsmuligheder for at sikre øget kvalitet af grønne områder, bedre adgang mv. Frem mod Budget 2021 vil der blive udarbejdet et forslag til at erstatte gråt med grønt – dvs. forslag til at øge beplantningen i offentlige byrum og byområder, hvor der i dag er overvejende asfalt, fliser eller anden fast belægning på arealerne og herunder også sikre diversitet i denne beplantning. ”” Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 47) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme. For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O. Imod stemte: – Undlod at stemme: V.
For det første vil de vedtagne bebyggelser af Amagerfælled (Lærkesletten) og Stejlepladsen i Sydhavnen, være en realitet og dermed vil to af de eneste større reelt ”vilde” og ”selvgroede” naturområder indenfor kommunegrænsen blive bebygget. Disse arealer kan ikke erstattes med tilsvarende naturområder noget steds i kommunen! For det andet åbner disse bebyggelser op for en yderligere (nærmest nødvendig) bebyggelse og anlæggelse af infrastruktur på de tilstødende naturområder disse to steder. Men det tydeliggøres så også i det følgende ændringsforslag, hvad der reelt menes med ”grønt”, når BR.flertallet tænker på ”grønt” som dyr, planter og rekreative områder:
Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 70) om tilføjelse af følgende tekst: ”Det er en politisk ambition, at der i den eksisterende by maksimalt er 300 m i vejledende gangafstand fra byens boliger til et grønt område. Et grønt område kan i denne forbindelse være flere forskellige ting. Det kan være en park, en lommepark, særligt begrønnede byrum, søerne samt havnen mv. I det videre arbejde skal det afklares, hvilke kvalitative krav der skal indgå i arealet for at det kan indgå til opfyldelsen af ambitionen, men også en afklaring af hvilke typer af offentlige og private arealer, der kan være med til at imødekomme borgernes behov for rekreative arealer i deres nærområde. I byudviklingsområderne opstilles foruden denne ambition også et mål om en maksimal gangafstand på 500 m fra bolig til et større offentligt tilgængeligt grønt område (over 2 ha.). Der skal på denne baggrund, med vedtagelsen af Kommuneplan 2019, igangsættes en analyse af status for opfyldelsen af disse ønsker til mål. Analysen udføres af Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen. ” Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF 70) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme. For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.
Det er altså ”åndehuller” i bogstaveligt forstand = små huller i bebyggelsernes ørkenlandskaber med et par træer og en lille græsplæne, sikkert også en lille sandkasse og en gynge til børnene og en hundeluftegård. Ikke større områder, hvor der er frit udsyn til himlen og reel natur, hvor man med værdigheden i behold kan tale om muligheden for biodiversitet! Eller det er nærhed til en sø eller en havnekaj, hvor folket kan flokkes og kigge ud på noget vand, men de kan jo ikke gå på vandet! Så nævnes der et mål om at der ”kun” skal være en halv km. til et ”grønt område” på over to hektar (Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: En hektar (ha) er et areal på 10.000 kvadratmeter (m²) eller 0,01 km², hvilket er et kvadrat på 100 meter × 100 meter). Men det skal en ”analyse” af status så afklare. Den analyse kan jeg godt komme med et kvalificeret gæt på bliver, at det er meget svært at opnå, men hvis man inddrager kirkegårde og sportsanlæg (en fodboldbane er ca. 2 hektar), så kan man måske opnå det i visse bydele. Det groteske er så, at Stejlepladsen er meget tæt på 2 ha. Som altså vil være bebygget på dette tidspunkt!
I det vedtagne ændringsforslag fra De Radikale bliver hykleriet larmende:
Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 149) om, at teksten i den politiske hovedstruktur side 22 ændres til: ”Det er derfor vigtigt, at vi arbejder målrettet med at højne kvaliteten af de eksisterende grønne områder og skaber gode betingelser for bynatur, biodiversitet og vild natur, når nye områder skal byudvikles. Samtidig sætter København fokus på udviklingen af etablering af flere grønne tage til gavn for borgernes livskvalitet, biodiversiteten og for at tilpasse byen til fremtidens klima.” Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF 149) blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme. For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O Imod stemte: V.
Nu er det altså ikke bare en ambition (jeg har også en ambition om ikke at lade mig ophidse af de vanvittige byggerier, der allerede er gennemført på havne/industriarealerne i Sydhavnen, men den ambition tror jeg heller ikke lykkes!), nej nu skal der arbejdes målrettet på at skabe gode betingelser for biodiversitet og vild natur. Hvor fanden skal det være henne, når den vilde natur er væk?
Jeg har øjne i hovedet og er så meget arkitekt og byplanlægger, at jeg godt kan se hvad der menes. I de nyeste dele af bebyggelsen på Frederikskaj, tæt på den kommende metrostation ved Sluseholmen, har man, i stedet for de traditionelle græsplæner og stikkende buske, lavet små forhøjninger med marehalm og lignende højere græsarter, som absolut skaber lidt mere spændende og kønnere ”natur” mellem de tætbebyggede beboelsesejendomme. Det samme ligger der i ønskerne om at plante flere træer hist og pist og lave en cykel- og gangsti mellem nogle af de eksisterende parker, men jeg kan ikke se nogle realistiske muligheder for at få flere og større ”vilde” eller bare ”parkagtige” naturområder indenfor kommunegrænsen og derfor er det en forbrydelse mod fremtidens befolkning i København, at vedblive at bebygge naturarealer indenfor kommunegrænsen.
Nu vil jeg stoppe med at fremhæve flere gode hensigter og deres urealistiske muligheder for at blive gennemført, jeg tror I har fattet, hvad jeg mener. Det jeg kunne ønske mig (have ambitioner om var Enhedslistens) og som jeg vil anbefale, at I tænker over er:
• De færreste medlemmer af Enhedslisten i Sydhavnen, og de fleste øvrige beboere, vil ikke forstå hvorfor vi kan stemme for kommuneplanen, som den er nu (altså med de målsætninger). Det vil medføre en del udmeldelser og vil muligvis resultere i det samme som SFs afdeling i Sydhavnen har gjort, nemlig at nægte at deltage i valgkampe for partiet!
• Enhedslisten i København burde arbejde for, at Fingerplanen bliver fastholdt, så udbygning af hovedstadsområdet følger denne overordnede plan og dens intentioner, der sikrer reelle store grønne naturområder og sammenhængende gode kollektive trafikforhold. Så søgningen mod ”København” og nødvendigheden af flere boliger, blev sikret ved byggeri i omegnskommunerne/fingerspidserne.
• Arbejde for et større samarbejde mellem alle omkringliggende kommuner – i særdeleshed Frederiksberg – som kunne fremme sammenhængen og adgangen til større naturområder i de inderste dele af hovedstaden (håndfladen i fingerplanen!). Altså et fokus på de to hovedstadsregioner og krav om at der tænkes i samlede overordnede planer og ikke i lokal kommunal egoisme og kortsigtede løsninger.
• At der stilles krav til Staten og Folketinget om at gå ind og sikre dette ved blandt andet at stå for den økonomiske del af udbygningen af den kollektive trafik, så for eksempel Metroanlæggene ikke er en økonomisk belastning for København og Frederiksberg Kommune, der fremtvinger alt dette håbløse byggeri

Der en voksende opmærksomhed på, og modstand mod, den overbebyggelse der finder sted og den udvikling der fjerner flere og flere, store som små, grønne områder i byen. For det er ikke bare Amager Fælled og Stejlepladsen der holder for, men også mindre områder. Det er de få pletter af kommunalt ejet jord, der er tilbage til at bygge de nødvendige institutioner, som er en følge af de mange tilflyttede borgere, hvor af en del har børn, der skal passes, i skole osv. Derfor er der p.t. protestbevægelser i gang lokalt i byen, for eksempel i Emdrup og Valby mod nye institutioner og ”midlertidige” bebyggelser, de lancerede byggeplaner for ”banebyen” mellem Vesterbro og Sydhavnen og en meget stor og stærk bevægelse mod byggeriet på Amager Fælled og Stejlepladsen. Modstandsbevægelsen i Sydhavnen er massiv og har givet sig udslag i en ny forening ”Fiskerhavnens Venner, samt et meget stort netværk, der gennemførte ”Sydhavnens Folkemøde” i 2019. Initiativtagerne til dette formåede at sætte hele byens udvikling til debat, så det ikke bare var et ”Sydhavnsanliggende” og dette vil blive endnu mere fremtrædende ved Folkemødet i år. Hermed er det lykkedes at få det ellers meget svært forståelige, der ligger i overordnet planlægning og byudvikling, ned på jorden. Det betyder, at der er en daglig debat mellem folk, om at byen ikke skal bebygges mere og at det i stedet skal ske i omegnen af hovedstaden, som ovenfor nævnt i forhold til ”Fingerplanen”. Der er også en udbredt og voksende utilfredshed i de nyeste (tæt-bebyggede) dele af Sydhavnen ind mod centrum, med de manglende åbne arealer, rekreative områder, idrætsområder og bebyggelsernes højde og tæthed.
Jeg vil her til sidst dog godt fremhæve – og rose – Enhedslistens forslag:
Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 161) om, at teksten i afsnit vedrørende kommuneplansrammer for Bådshavnsgade Syd ændres til: ”Byggeriet på områderne er uønsket, men når der nu bygges, ønskes begge områder som B1 tæt, lavt område højst.” Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 161) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 4 stemmer mod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme. For stemte: Ø og Å. Imod stemte: A, B, F, V, C og O. Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 162) om, at teksten i afsnit vedrørende kommuneplansrammer for Bådshavnsgade Syd ændres til: ”Byggeriet på områderne er uønsket, men når der nu bygges, ønskes begge områder som B1 tæt, lavt område højst.” Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF 162) blev ikke anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 4 stemmer mod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme. For stemte: Ø og Å. Imod stemte: A, B, F, V, C og O.
Det er absolut at foretrække, hvis der skal bygges, men det havde altså ikke opbakning fra andre end Å, så det giver kun Enhedslisten et figenblad at dække sig med. Hvis vi skal dækkes ordentligt ind og holde fast i nogle principper om en ordentlig byudvikling, der tager hensyn til både nuværende og fremtidige indbyggere, så stemmer vi nej til kommuneplanen. Der er kun et år til kommunevalget og foreningen ”Det Grønne Knæ” vil aktivt sørge for, at dem der har stemt for ødelæggelse af byen ikke bliver glemt til den tid. Jeg håber ikke Enhedslistens medlemmer af BR. hører til blandt dem.
Kærlig og kammeratlig hilsen
Kaj Thelander Jessen
Bestyrelsesmedlem af Det Grønne Knæ (tidligere medlem af AU- Ø.Sydhavnen, medlem af Bydelsrådet for Kgs. Enghave for Sydhavnslisten, medlem af Fiskerhavnens Venner og med i koordinationsgruppen for Natur- og Fredningsalliancen, som er en sammenslutning af beboergrupper og foreninger der arbejder for natur i byområderne).
PS. I øvrigt er det jo fint at fremhæve, at mindst 25% af nybyggeriet skal være ”almennyttigt”, men det betyder så, at 75% stadig skal være dyrt spekulationsbyggeri. Altså en fortsættelse af en ændret befolkningssammensætning fra arbejderklasse til højere middelklasse!